Lasten luovuuden tukeminen

Vuorovaikutus on avain lapsen ajattelun kehittymiselle Vuorovaikutuksen merkitystä ei voida liikaa korostaa lapsen ajattelun kehityksen kannalta. Lapsen arvostaminen näkyy esimerkiksi siten, että hänen kysymyksiinsä vastataan arvostavalla tavalla. Tämä auttaa lapsen ajattelun kehittymisen lisäksi kehittämään myös lapsen itsetuntoa. Anna lapsen tehdä mahdollisimman paljon itse Vaikka monissa tilanteissa tuntuisikin siltä, että asiat tulisivat nopeammin valmiiksi, jos aikuinen [&hellip

Read More...

Luovien alojen verkostot sekä hankeyhteistyöt

Verkostoituminen tarjoaa monia etuja toimittaessa luovilla aloilla Erilaiset erityisesti luovia aloja varten luodut verkostot tarjoavat alan toimijoille runsaasti yhteistyömahdollisuuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Sekä luovan alan yrittäjät, kehittäjät että muut toimijat hyötyvät tällaisesta verkostoitumisesta, jonka kautta on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia alan muiden toimijoiden kanssa. Verkostojen kautta on mahdollista osallistua myös erilaisiin koulutus- ja [&hellip

Read More...

Luovan talouden hyödyntäminen pelialalla ja nettikasinotoiminnassa

Mitä on luova talous? Pyrittäessä määrittelemään luovan talouden käsitettä tulee ottaa huomioon, että ei ole olemassa ainoastaan yhtä selkeästi muita määritelmiä parempaa määritelmää, vaan että käsitteen määrittelystä on olemassa useita erilaisia näkemyksiä. Määritelmä on lisäksi luonteeltaan jatkuvasti muuttuva, minkä lisäksi myös määrittelijän ominaisuudet sekä näkökulma vaikuttavat määritelmään. Luovaa taloutta voidaan pitää sinä taloudellisena lisäarvona, jonka [&hellip

Read More...

Suomalaiset arkkitehtikilpailut antavat mahdollisuuden myös nuorille kyvyille

Ei ole yhdentekevää, millaisia rakennuksia suunnitellaan Moni saattaa ajatella arkkitehtuuria merkittävänä toimialana ainoastaan rakennusten esteettisestä sekä toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Arkkitehtuuri on kuitenkin tärkeää myös monen muun syyn vuoksi. Ensinnäkin hyvin suunnitellut rakennukset pysyvät pitkään käyttökelpoisina. Ajaton muotoilu auttaa pitämään rakennuksen ulkonäön ajan tasalla vuosikymmenten kuluessa ja hyvin suunnitellut ratkaisut auttavat pitämään sen rakenteet ja pinnat [&hellip

Read More...

Toimijoiden osallistaminen luovilla aloilla

Mitä tarkoitetaan osallistamisella? Osallistamiseksi kutsutaan sellaista toimintatapaa, jossa käytetään ja hyödynnetään tehokkaalla tavalla erilaisten toimijoiden osaamista, ideoita, taitoja sekä valmiuksia. Yhteisen osaamisen, ideoiden, taitojen sekä valmiuksien avulla pyritään saavuttamaan ennaltamääritellyt ja yhdessä sovitut tavoitteet. Ongelmat sekä kehityskohteet ovat osallistavassa prosessissa pääasiassa sellaisia, jotka toimijat ovat havainneet itse. Perusperiaate on se, että useamman toimijan on mahdollista [&hellip

Read More...