Mitä tarkoitetaan osallistamisella?

Osallistamiseksi kutsutaan sellaista toimintatapaa, jossa käytetään ja hyödynnetään tehokkaalla tavalla erilaisten toimijoiden osaamista, ideoita, taitoja sekä valmiuksia. Yhteisen osaamisen, ideoiden, taitojen sekä valmiuksien avulla pyritään saavuttamaan ennaltamääritellyt ja yhdessä sovitut tavoitteet. Ongelmat sekä kehityskohteet ovat osallistavassa prosessissa pääasiassa sellaisia, jotka toimijat ovat havainneet itse.

Involving actors in the creative industriesPerusperiaate on se, että useamman toimijan on mahdollista tietää ja osata enemmän yhteistyötä tehtäessä kuin tilanteessa, jossa kukin toimija toimisi yksin. Tämän lisäksi osallistamisen perusperiaatteena on toimia rakenteissa, joille on ominaista vapaus sekä avoimuus. Parvi- sekä joukkoälyn käsitteet ovat läheisessä yhteydessä osallistamisen käsitteelle, koska näissä kaikissa korostuu ryhmän osaamisen hyödyntäminen yhteisen tavoitteen eteen. Toisaalta tulee muistaa, että osallistumiseen liittyy aina myös konkreettinen toteutusvaihe – osallistaminen ei perustu siis pelkästään asioiden suunnitteluun ja pohtimiseen, vaan nämä suunnitelmat pyritään myös toteuttamaan käytännön tasolla.

Miksi toimijoiden osallistaminen on niin kovin tärkeää luovilla aloilla?

Nuorten osalta osallistamalla nuoria toimijoita voidaan tietyissä tapauksissa ehkäistä nuorten syrjäytymisriskiä sekä syrjäytymistä. Nuorten saadessa mielekästä tekemistä luovien alojen parissa voivat syrjäytymisvaarassa olevatkin nuoret nähdä tulevaisuudessaan valonpilkahduksen ja kenties mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä. Osallistamisen kautta voidaan ehkäistä erilaisten ryhmien sekä elinymäpäristöjen eriytymisen aiheuttamia eroja, jotka tulevat esiin erilaisissa siirtymävaiheissa, joita on havaittavissa sekä koulutus- että työelämässä. Osallisuuden kautta myös nuorten hyvinvointi lisääntyy.

Millaisia hankkeita luovien alojen osallistamista tukevat hankkeet voivat olla?

Luovien alojen osallistamista tukevat hankkeet kohdistetaan usein nuoriin, jotka ovat joko koulutuksessa tai työelämässä, tai jotka ovat juuri siirtymässä joko koulutukseen tai työelämään. Hankkeet voivat kohdistua tällaisten nuorten lisäksi myös sellaisiin toimijoihin, jotka vaikuttavat nuorten toimintaympäristössä tai elinympäristössä.

Luovien alojen osallistamista tukevat hankkeet ovat moninaisia. Niiden tavoitteena voi olla esimerkiksi kulttuurialan sekä kolmannen sektorin välisen yhteistyön tukeminen. Kulttuurialan lisäksi hankkeet voivat keskittyä myös liikunta-alaan tai nuorisoalaan, joiden yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa pyritään hankkeen kautta parantamaan. Hankkeisiin voidaan ottaa mukaan myös oppilaitoksia sekä yksityisen tai julkisen sektorin toimijoita, kuten erilaisia yrityksiä. Osaan hankkeista on mahdollista saada EU-rahoitusta.