Verkostoituminen tarjoaa monia etuja toimittaessa luovilla aloilla

Erilaiset erityisesti luovia aloja varten luodut verkostot tarjoavat alan toimijoille runsaasti yhteistyömahdollisuuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Sekä luovan alan yrittäjät, kehittäjät että muut toimijat hyötyvät tällaisesta verkostoitumisesta, jonka kautta on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia alan muiden toimijoiden kanssa. Verkostojen kautta on mahdollista osallistua myös erilaisiin koulutus- ja valmennustilaisuuksiin sekä alan tapahtumiin. Lisäksi alan muiden toimijoiden tapaaminen on tärkeää, jotta alalle voidaan luoda omat hyviksi koetut toimintamallit sekä hyvät käytänteet.

Erilaisten luovien alojen yhteistyöhankkeiden kautta voidaan kehittää alan toimintaa sekä toimintaedellytyksiä

Erilaisten kehittämishankkeiden ja –ohjelmien kautta voidaan pyrkiä esimerkiksi kasvattamaan yritystoimintaa luovilla aloilla. Toinen tämänhetkinen kehityssuunta on alan kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Tuotekehitys on osa-alue, jota voidaan tukea erilaisten hankeyhteistöiden kautta. Samalla voidaan edistää innovatiivista toimintaa. Yrittäjäosaamisen vahvistaminen, samoin kuin manageritaitojen sekä tuottajataitojen edistäminen, ovat tärkeitä kilpailukykyyn liittyviä valtteja. Vaikka luovan alan yrittäjällä olisi vankkaakin osaamista omalta luovalta alaltaan, mutta jos hänen yrittäjäosaamisessaan on vakavia puutteita, ei hän välttämättä kykene hyödyntämään osaamistaan täysivaltaisella tavalla. Toimintaympäristöjen olosuhteita ja muita niihin liittyviä asioita voidaan pyrkiä ennakoimaan hankeyhteistyön avulla. Luovien alojen tietopohjan syventäminen on oiva kehittämisyhteistyön teema.

creative industriesHankeyhteistyön kautta on mahdollista kehittää konkreettisella tavalla toimijoiden osaamistasoa sekä yhteistyötapoja eri toimijoiden välillä. Samalla hankkeiden kautta syntyy uusia toimintamalleja, jotka auttavat alan kansainvälistymis- sekä kasvupyrkimyksissä. Alan työllisyyden parantaminen on erityisen tärkeää taloudellisesti heikkona aikana, jona työttömyysluvut ovat valitettavan korkeita, ja jona erityisesti luovien alojen tarjoamista palveluista helposti säästetään. Luovien alojen tarjoamia ratkaisuja voidaan käyttää luovalla tavalla myös monen muun alan tukena. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita hanke, jonka kautta luotiin metsäliiketoimintamalli hyödyntämällä erilaisia luovien alojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ruotsinkielisille alan toimijoille löytyy oma verkostonsa, joka pyrkii kehittämään ruotsinkielisten luovan alan toimijoiden toimintaa sekä toimintaedellytyksiä Suomessa. Samalla pyritään vähentämään sellaisia esteitä, joita ruotsinkieliset toimijat saattavat kohdata toimiessaan ympäristössä, jonka valtakieli on ruotsin sijaan suomi. Tällaisesta toiminnassa hyötyvät esimerkiksi ruotsinkieliset taiteilijat, vapaat ryhmät sekä tuottajat.